Enter your keyword

Privacy Statement

Privacy Statement Taalthuis

Taalthuis verwerkt persoonsgegevens van haar klanten en andere contactpersonen. In dit privacy statement wordt uitgelegd welke gegevens Taalthuis wanneer, waarom en op welke manier verwerkt.

Contact gegevens
Taalthuis
Margreet van ’t Haaff
Slingerweg 6b
2111 AH Aerdenhout
023-305 0 305
info@taalthuis.nl

Wanneer verzamelt Taalthuis (persoons)gegevens?

Dit privacy statement is van toepassing op de verwerking van de door klanten en overige contactpersonen verstrekte persoonlijke informatie en data verkregen bij de aanvraag en het gebruik van onze cursussen en bij een bezoek aan onze website.

Wij verzamelen ook gegevens wanneer er informatie wordt opgevraagd, een vraag wordt gesteld of u op een andere manier met ons in contact treedt.

Taalthuis verwerkt gegevens voor de volgende doeleinden:

Het aanbieden en factureren van onze cursussen;
Afhandeling van uw aanvraag en om u te informeren over de status hiervan;
Opslag ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst;
Het treffen van maatregelen om onze dienstverlening te verbeteren en het verstrekken van informatie en/of aanbiedingen.

Welke (persoons) gegevens verwerkt Taalthuis?

Taalthuis verzamelt contact gegevens zoals:

naam, adres, telefoonnummer en bankgegevens;
indien van toepassing:
gegevens van uw bedrijf en haar bankgegevens, of gegevens van uw gastgezin;
gegevens met betrekking tot eerder afgenomen cursussen en gebruik van eventuele vervolg cursussen.

Ook slaan wij contacthistorie op, bijvoorbeeld wanneer u een vraag stelt over een cursus, lesmateriaal of andere support vragen. Soms maken wij ook gebruik van foto’s van personen. Dat doen wij alleen met toestemming van de mensen die op de foto staan.

Waarom verwerken wij (persoons)gegevens

Taalthuis verwerkt persoonsgegevens om de cursussen te kunnen leveren. Ook kunnen wij gegevens opslaan voor het aanmaken van een account, de financiële administratieve afhandeling en uiteraard de aanvragen voor cursussen. Ook heeft Taalthuis deze gegevens nodig bij het beantwoorden van vragen, het afhandelen van klachten en het verwerken van eventuele terugvorderingen. Na het aanmelden voor een cursus wordt een order- en factuurnummer gekoppeld aan uw account.

Taalthuis maakt gebruik van cookies op haar websites. Dit doen wij om onze websites te analyseren en optimaal te laten functioneren, om onze dienstverlening te verbeteren. Lees hierover meer in ons cookie beleid.

Jouw rechten

Onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) heeft iedereen een aantal rechten. U kunt aan Taalthuis een verzoek doen tot inzage in welke persoonsgegevens wij van u verwerken. Ook wordt aangegeven hoe en waarom wij die gegevens verwerken. Verwerkt Taalthuis onjuiste of onvolledige gegevens, dat passen wij dit op uw verzoek aan. Ook kunt u een verzoek doen tot verwijdering. Het kan zijn dat Taalthuis gehouden is de gegevens nog wel voor andere doeleinden (financiële administratie, fiscale bewaarplicht) te verwerken. Indien u het vermoeden heeft dat we uw persoonsgegevens onrechtmatig of onjuist verwerken, dan kunt u die verwerking ook laten beperken. Ook kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor marketingdoeleinden of overige doeleinden. Het recht op data portabiliteit is nieuw onder de AVG. U kunt Taalthuis vragen om uw persoonsgegevens over te (laten) dragen. Tot slot kunt u een gegeven toestemming voor het ontvangen van de nieuwsbrief of een andere verwerking weer intrekken.

Uiteraard kunt u contact met ons opnemen via info@taalthuis.nl om van uw rechten gebruikt te maken.

Heeft u de idee dat Taalthuis niet in overeenstemming met de privacywetgeving handelt? Of heeft u opmerkingen of vragen, dan horen wij dit uiteraard graag.

Beveiliging

Taalthuis heeft passende technische maatregelen getroffen en monitort en beveiligt al haar diensten (on)zichtbaar tegen misbruik en fraude. Taalthuis schakelt bij de uitvoering van haar cursussen en overige diensten tevens derden in. Voor zover deze derden bij het uitvoeren van de betreffende cursussen en/of diensten persoonsgegevens verwerken, doen zij dit in de hoedanigheid van verwerker. De betreffende verwerker ontvangt uiteraard alleen de noodzakelijke gegevens en wordt contractueel verplicht een passend niveau van beveiliging te hanteren en zorgvuldig om te gaan met persoonsgegevens. Persoonsgegevens worden bovendien niet langer bewaard dan noodzakelijk.

Vragen

Als u vragen en/of opmerkingen heeft over ons privacy statement  horen we die natuurlijk graag. Laat het ons weten via info@taalthuis.nl  of via +31627174918.

 

Wijziging Privacy Statement

Taalthuis behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement.