Enter your keyword

Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden van Taalthuis

Artikel 1. Algemeen
a. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding en offerte van Taalthuis en iedere overeenkomst tussen Taalthuis en een Wederpartij voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
b. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of nietig verklaard worden, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Taalthuis en de Wederpartij zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of nietig verklaarde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
c. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.
d. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.
e. Als Taalthuis niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Taalthuis in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

Artikel 2. Vertrouwelijkheid
Taalthuis respecteert de privacy van de cursisten en zal alle tijdens de cursus verkregen informatie vertrouwelijk behandelen. Alle informatie die door klanten verstrekt wordt is vertrouwelijk voor het opleidingsinstituut, haar medewerkers en de docenten. Gegevens van cursisten worden door Taalthuis alleen gebruikt voor:
– Communicatie met de cursist in het kader van de overeengekomen cursus en communicatie over cursusaanbiedingen van Taalthuis
– Communicatie betreffende de betaling van de cursus;

Taalthuis heeft een privacy reglement. Dit reglement is op te vragen bij Taalthuis: info@taalthuis.nl

Artikel 3. Inschrijven en betalen
a. Alle offertes en aanbiedingen van Taalthuis zijn vrijblijvend tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Een offerte of aanbieding vervalt indien de dienst waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.
b. Na inschrijving heeft de klant 14 daqen bedenktijd. Na inschrijving kan de klant zich tot 7 dagen voor de start van de cursus kosteloos bedenken. Wanneer de cursus is gestart geldt artikel 4a.

c. De registratie is persoonlijk en niet overdraagbaar aan een andere persoon.
d. De hoogte van het cursusgeld wordt aangegeven op de website van Taalthuis en wordt vermeld in een email aan de Wederpartij. Het cursusgeld moet één week vóór aanvang van de cursus zijn voldaan. Plaatsing voor een cursus geschiedt nadat Taalthuis de plaatsing aan Wederpartij heeft bevestigd en na betaling van het cursusgeld.
e. Betaling voor een cursus dient te geschieden voorafgaand aan de start van de cursus.
f. Met de inschrijving verplicht Wederpartij zich tot betaling van het volledige cursusgeld.
g. Aanmaningskosten €35,= voor het niet betalen van het cursusgeld worden bij de tweede aanmaning in rekening gebracht.

Artikel 4. Terugbetaling en annulering
a. Terugbetaling van het cursusgeld of in geval van 4g en 4h het verschaffen van een voucher gebeurt binnen twee weken en alleen:
● als de cursus niet doorgaat, of
● indien Taalthuis 7 dagen voor de start van de eerste les van de betreffende cursus een schriftelijk verzoek om terugbetaling van de Wederpartij ontvangt. In dit geval zullen administratiekosten ten hoogte van € 35 in rekening worden gebracht. Wanneer de lesboeken zijn gebruikt worden deze in rekening gebracht.
b. Een cursus gaat door bij een minimum van zes cursisten. Taalthuis behoudt zich het recht voor om, in het geval dat er minder dan zes cursisten zijn, een verkorte cursus te geven met handhaving van de cursusprijs. In de verkorte cursus zal dezelfde stof aan bod komen als in de normale cursus met als doel dat de cursisten na afronding van de cursus door zullen kunnen stromen naar het volgende niveau.
c. Taalthuis behoudt zich het recht voor om in voorkomende gevallen een cursus door een andere docent te laten geven of op een andere locatie. Een docent- of locatiewijziging geeft geen recht op (gedeeltelijke) teruggaaf van het cursusgeld.
d. Het verzuim van lessen door de cursist geeft geen recht op gedeeltelijke of gehele terugbetaling van het cursusgeld. Indien mogelijk kan de cursist in overleg met de docent de gemiste lessen inhalen.
e. Taalthuis voegt expats en au pairs samen tot een algemene beginnerscursus wanneer er te weinig aanmeldingen zijn om een cursus met alleen au pairs of expats te starten.
f. Annuleren van inhaal les(sen):  Wij zullen het volledige bedrag van de overeengekomen inhaal les(sen) in rekening brengen aan de cursus als zijn / haar annulering niet minstens 24 uur van tevoren wordt gedaan. Dit omdat we de leraar verplicht zijn te betalen voor zijn/haar geplande tijd.

g. Als Taalthuis niet in staat is om face to face les te geven in een klaslokaal als gevolg van een virale crisis of terroristische aanslag zal Taalthuis overgaan op online lesgeven.  U heeft geen recht op terugbetaling van het lesgeld.

h. Annulering tijdens de corona-crisis: wanneer u zich heeft geregistreerd voor een cursus die nog moet starten en u wilt de cursus niet online volgen dan ontvangt u een voucher ten bedrage van het volledige lesgeld. Wanneer u uitvindt na de eerste les dat de online lessen u niet bevallen dan ontvangt u een voucher ten bedrage van de resterende lessen. U hoeft alleen te betalen voor gebruikte lesboeken. 

Artikel 5. Aanvang, omvang en duur van de les, lesmateriaal, examens en doorstromen naar hoger niveau
a. Elke cursus begint op het tijdstip en op de plaats die op de website www.taalthuis.nl staat aangegeven. De lesduur en lesomvang wordt aangegeven op de website van Taalthuis. Wederpartij ontvangt hierover een afzonderlijk bericht per email.
b. Lessen die door onvoorziene omstandigheden, afgezien van de vakanties, niet gegeven zijn, worden aan het einde van de cursus ingehaald. Wederpartij dient er bij aanmelding rekening mee te houden dat de duur van de cursus eventueel kan worden verlengd. Verzetten van data geeft geen recht op restitutie.
c. Lesmateriaal zit bij de prijs inbegrepen, tenzij anders vermeld.

c.1 Als een cursus online gegeven wordt worden lesboeken die bij het lesgeld zijn inbegrepen naar het huisadres gestuurd. 
d. Om door te stromen naar een hoger niveau moet het examen aan het einde van de cursus behaald worden of moet de docent daartoe toestemming geven.

Artikel 6. Copyright
Op het lesmateriaal van Taalthuis berust een copyright. Niets uit de uitgaven van Taalthuis mag zonder toestemming van Taalthuis worden vermenigvuldigd of op een andere wijze openbaar gemaakt worden. Het is niet toegestaan de cursussen of delen ervan te gebruiken als lesmateriaal zonder uitdrukkelijke instemming van Taalthuis

Artikel 7 Aansprakelijkheid
Taalthuis stelt zich niet aansprakelijk voor schade aan personen en/of eigendommen, noch voor vermissing van persoonlijke bezittingen, door welke oorzaak dan ook, ontstaan tijdens activiteiten die van Taalthuis uitgaan.

Artikel 8 Klachtenprocedure
Taalthuis wil de kwaliteit van de organisatie en de dienstverlening en opleidingsproducten waarborgen. Het kan echter voorkomen dat er een ontevredenheid is. Taalthuis streeft ernaar dat op te lossen. Wanneer u een klacht heeft wordt de volgende procedure gehanteerd:
1. In eerste instantie neemt u contact op met de docent. Samen probeert u tot een oplossing te komen.
2. Als dat niet lukt dient u uw klacht schriftelijk in bij de directie van Taalthuis: drs. M. van ‘t Haaff. Ook wanneer de klacht over iets anders gaat dan de kwaliteit van de cursus kunt u de klacht schriftelijk indienen.
3. U ontvangt binnen een week na indiening van de klacht een ontvangstbevestiging. De klacht zal vertrouwelijk worden behandeld.
4. De directie van Taalthuis neemt de klacht in behandeling. Bij een gegronde klacht zal Taalthuis binnen drie weken na ontvangst met een schriftelijk voorstel komen.
5. Klachten moeten binnen vastgestelde termijnen zijn afgehandeld. Als er een langere tijd nodig is om onderzoek te doen, zal de deelnemer hiervan binnen vastgestelde termijnen in kennis worden gesteld waarbij het uitstel wordt toegelicht en er zal bovendien een indicatie worden gegeven wanneer men verwacht uitsluitsel te kunnen geven.
6. Als u het eens bent met de voorgestelde oplossing wordt de klacht afgerond.
7. Als u het oneens bent met de oplossing bestaat de mogelijkheid uw klacht voor te leggen aan de onafhankelijke klachtencommissaris mr. R. Kronenberg te Amsterdam. De uitspraak van de klachtencommissaris is bindend en Taalthuis zal daar gehoor aan geven.
8.Klachten en de wijze van afhandeling worden geregistreerd en voor de duur van 2 jaar bewaard.

Artikel 9. Toepasselijk recht
Op elke overeenkomst tussen Taalthuis en Wederpartij is Nederlands recht van toepassing.