Enter your keyword

Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden

Taalthuis is lid van de Nederlandse Raad voor Training en Onderwijs (NRTO). Het volgt daarom de algemene voorwaarden en de gedragscode van de NRTO. Zowel voor de consumentenmarkt als voor B-2-B. De algemene voorwaarden en de gedragscode zijn te vinden via onderstaande links. De NRTO-leden dragen dagelijks bij aan de ontwikkeling van talenten, van zowel jongeren als volwassenen. Ons leden zijn ook sparringpartner voor bedrijven op het gebied van leren en ontwikkelen. NRTO is een branche organisatie; haar leden beschouwen het als hun verantwoordelijkheid om normen te stellen met betrekking tot de gedrag van hun leden. Het doel van de NRTO Gedragscode is een bijdrage te leveren aan maatschappelijk verantwoord bedrijfsvoering en het bevorderen van de deskundigheid en betrouwbaarheid van haar leden. Deze code van Gedrag geldt ook voor onderaannemers en werkpartners van NRTO-leden die diensten leveren op hun instructies. De Gedragscode dient als visitekaartje voor de branche.

Algemene-Voorwaarden aangevuld met voorwaarden TT 2023-NRTO

Algemene Voorwaarden B2B NRTO aangevuld met voorwaarden TT (1)

Algemene voorwaarden NRTO

Gedragscode NRTO

Klachtenprocedure
Taalthuis wil de kwaliteit van de organisatie en de dienstverlening en opleidingsproducten waarborgen. Het kan echter voorkomen dat er een ontevredenheid is. Taalthuis streeft ernaar dat op te lossen. Wanneer u een klacht heeft wordt de volgende procedure gehanteerd:
1. In eerste instantie neemt u contact op met de docent. Samen probeert u tot een oplossing te komen.
2. Als dat niet lukt dient u uw klacht schriftelijk in bij de directie van Taalthuis: drs. M. van ‘t Haaff. Ook wanneer de klacht over iets anders gaat dan de kwaliteit van de cursus kunt u de klacht schriftelijk indienen.
3. U ontvangt binnen een week na indiening van de klacht een ontvangstbevestiging. De klacht zal vertrouwelijk worden behandeld.
4. De directie van Taalthuis neemt de klacht in behandeling. Bij een gegronde klacht zal Taalthuis binnen drie weken na ontvangst met een schriftelijk voorstel komen.
5. Klachten moeten binnen vastgestelde termijnen zijn afgehandeld. Als er een langere tijd nodig is om onderzoek te doen, zal de deelnemer hiervan binnen vastgestelde termijnen in kennis worden gesteld waarbij het uitstel wordt toegelicht en er zal bovendien een indicatie worden gegeven wanneer men verwacht uitsluitsel te kunnen geven.
6. Als u het eens bent met de voorgestelde oplossing wordt de klacht afgerond.
7. Als u het oneens bent met de oplossing bestaat de mogelijkheid uw klacht voor te leggen aan de geschillencommissie particuliere onderwijsinstellingen alwaar Taalthuis middels NRTO-lidmaatschap aan verbonden is. Meer informatie is te vinden op www.degeschillencommissie.nl.
8.Klachten en de wijze van afhandeling worden geregistreerd en voor de duur van 2 jaar bewaard.